Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

Jelen Tájékoztató hatálya a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118. cégjegyzékszám: 01-09-914354) és a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)  Rózsakert Üzletközpont kapcsán végzett adatkezelési műveleteire terjed ki (továbbiakban: ÜZLETKÖZPONT).

Elérhetőségei:

 • írásban a 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74. címen
 • személyesen a 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74. szám alatt, munkanapokon hétfőtől – péntekig 10-14 óra között előzetes időpont egyeztetés alapján,
 • elektronikus úton az [email protected] email címen
 •  telefonon a +36 391 5998 telefonszámon.

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az ÜZLETKÖZPONT általi adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint az ÜZLETKÖZPONT Látogatója, leendő Látogatója, más érintett) tájékozódhasson róla, hogy az ÜZLETKÖZPONT az Ön adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja. Ezen tájékoztató kiterjed az ÜZLETKÖZPONT minden adatkezelési tevékenységére, mind a vele szerződéses kapcsolatban állókéra, mind a Látogatókéra, azaz mindazokra, akik adatait bármely jogviszony keretében kezeli. Az egyes rendelkezéseket ezen szerepkörök figyelembevételével kell értelmezni és az adott jogviszonyra a releváns rendelkezéseket alkalmazni.

Minden fejezet egy rövid összefoglalót és a kérdéskör részletes kibontását tartalmazza a “Részletek” alatt.

Jelen Tájékoztató határozza meg az ÜZLETKÖZPONT adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Látogatók és egyéb érintettek személyes adatainak kezelése kapcsán. Az egyes szerződések és speciális tájékoztatók kiegészíthetik ezen rendelkezéseket.

Az ÜZLETKÖZPONT bármikor jogosult a jelen Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók az üzletközpont honlapján vagy az üzletközponthoz intézett megkereséssel elérhetők.

 1. Az ÜZLETKÖZPONT adatkezelésének alapelvei

AZ ÜZLETKÖZPONT a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, ezek a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elve. Ezen elvek a konkrét, kézzel fogható jogszabályi előírások felett és mellett érvényesülnek, úgy kell értelmezni tehát az írott jogot, hogy az ezen elvekkel összhangban legyen és amennyiben nincs konkrét jogszabályi előírás, ezek alkalmasak a hézagok kitöltésére és önmagunkban is érvényesülnek.

 1. Az adatkezelés jogalapjai

AZ ÜZLETKÖZPONT személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretei között kezel a Látogatóiról, más érintettekről.

Ezen személyek adatai alapvetően az alábbi okokból kerülhetnek az üzletközpont birtokába:

 • ha a Látogató az üzletközpont szolgáltatását igénybe veszi, programján részt vesz, hírlevelére feliratkozik és e körben önkéntesen megadja adatait vagy
 • ha az üzletközponttal szerződéses kapcsolatban álló partner, beszállító, bérlő megadja üzleti tevékenységi körébe tartó és a képviselet körében, saját vagy munkavállalója személyes adatait (szerződéskötés vagy szerződés teljesítése), vagy
 • ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy
 • ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve
 • ha az az érintett kifejezett hozzájárulását adta ehhez.

AZ ÜZLETKÖZPONT törekszik rá, hogy a jelen Tájékoztató, valamint az egyéb kapcsolódó tájékoztatások tartalmazzanak minden olyan lényeges információt, amely alapján az érintett megfelelő döntést képes hozni, hogy ÜZLETKÖZPONTra bízza-e adatai kezelését.

 1. Az adatkezelés céljai

AZ ÜZLETKÖZPONT adatkezelésének céljait, annak jogalapját, az egyes adatköröket és a megőrzési időt a következő összefoglaló táblázat tartalmazza. Amennyiben az egyes adatkezelési célokról bővebb információt szertne kapni, azok részletesebb kifejtését kéri, legyen kedves a jelen Tájékoztatóban megjelölt levelezési címek valamelyikére ezen igényét jelezni.

Adatkezelés megnevezése, célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatok megőrzésének ideje
szerződéskötés (bérleti szerződések elsősorban) A szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése a GDPR 6. cikk b) pont szerint személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, számlázási adatok A szerződés vagy a követelés megszűnésétől számított 8 éven át, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) 169. §-a szerint
beszállítók és egyéb partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése (többek között biztonsági őrök, közüzemi szolgáltatók stb.) A szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése a GDPR 6. cikk b) pont szerint és az üzletközpont jogos érdeke, a GDPR 6. cikk f) pont szerint személyazonosító adatok (leginkább név), kapcsolattartási adatok, számlázási adatok A szerződés vagy a követelés megszűnésétől számított 8 éven át, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) 169. §-a szerint
weblap működtetése és azon való megkeresések fogadása

 

Az érintettek önkéntes adatmegadása kapcsán hozzájárulás illetőleg az üzletközpont jogos érdeke, a GDPR 6. cikk a) és f) pont szerint Név, email cím, közölni kívánt üzenet Az adatmegadástól számított 5 éven át, a polgári tövénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:22. § alapján vagy amennyiben az adatmegadás valamely szerződés előkészítéséhez kapcsolódik 8 éven át a Számtv. 169. §-a szerint
hírlevélküldés, marketing üzenetek elküldése Az érintett kérésére, hozzájárulása szerint a GDPR 6. cikk a) pont alapján illtőleg érdeklődése alapján a GDPR 6. cikk f) pont szerint Név, email cím A hozzájárulás visszavonásáig illetőleg az adatkezelés elleni tiltakozásig
törzsvásárlói program működtetése Az érintett kérésére, hozzájárulása szerint a GDPR 6. cikk a) pont alapján név, cím, telefon, születési év, e-mail cím, A hozzájárulás visszavonásáig illetőleg az adatkezelés elleni tiltakozásig
közösségi média jelenlét során a Látogatók adatmegadása kapcsán való adatkezelés Az érintett kérésére, hozzájárulása szerint a GDPR 6. cikk a) pont alapján illtőleg érdeklődése alapján a GDPR 6. cikk f) pont szerint nyilvános profil adatok, esetleg megadott egyéb információk; de látogatói adatokat nem őriz A használt közösségi média határozza meg. Ezen túl nincs további megőrzés

 

kamerarendszer működtetése Jogos érdek alapján GDPR 6. cikk f) pontja szerint illetőleg jogszabaályi felhatalmazás alapján, a GDPR 6. cikk c) pont szerint Kamerafelvételek a vagyontárgyakról és a belépő érintettekről, Legfelejebb 3 munkanapon/72 órán át a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § szerint
esetleges jogvitákhoz (pl. panaszok, perek, békéltető testületi eljárások stb.) kapcsolódó adatkezelés Jogos érdek alapján, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében A vitához kapcsolódó, jogszerűen kezelt bármely információ, adat A jogvita lezárultát követő 5 év elteltéig a Ptk. 6:22 § szerint
hatósági adatszolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódóan Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében Az adaszolgáltatásra vonatkozó jogszerű felhívásban szerepelő adatkör Az adatszolgáltatás teljesítését követő 5 év elteltéig a Ptk 6:22. § alapján
 1. A kezelt adatok köre

Azt, hogy Látogatókról és egyéb érintettekről az üzletközpont milyen adatokat kezel, az határozza meg, hogy:

 • az érintett milyen kapcsolatban áll az üzletközponttal (szerződéses partner, Látogató vagy honlapot böngésző érdeklődő stb.),
 • illetve, hogy az üzletközpont számára saját maga milyen adatokat adatokat adott meg az adott jogviszony keretében,
 • valamint, hogy mi az adatkezelés, az adatok felvételének célja.

A 3. pontban található táblázat tartalmazza a kezelt adatok körét az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan is.

Az ÜZLETKÖZPONT tevékenysége ellátása során tipikusan különösen az alábbi adatokat, adatköröket tartja nyilván, illetve kezeli Látogatóiról, illetve az érintettekről.

 • Látogatóihoz (jogi személyek) kapcsolódó természetes személyazonosítók, melyeket jellemzően a Látogató vagy egyéb érintett ad meg:
 • név (vezeték és keresztnév, illetve születési név);
 • születési ideje, vagy az érintett életkora;
 • lakcíme vagy tartózkodási hely;
 • szerződéses partner esetében esetlegesen több adat is előfordulgat (illetve ezeken túl személyes adatnak nem minősülő jogi személyre vonatkozó adatok pl cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám)

Az ÜZLETKÖZPONT az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében minden esetben meggyőződik a szerződéses partner vagy, a nevében eljáró személy (például meghatalmazott, képviselő, stb.) képviseleti jogosultságáról és e körben ezen személyek személyazonosító adatait is rögzít(het)i. Az ÜZLETKÖZPONT bármikor kérheti a személyazonosság, illetve a képviseleti jog megfelelő igazolását.

 • A Látogatóval, egyéb érintettel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás és reklám- és marketing célú felhasználás érdekében a kapcsolattartási adatok, mint például:
 • lakcíme, levelezési vagy egyéb kapcsolattartási címe;
 • telefonszáma (vezetékes és mobil, illetve fax száma);
 • email címe.

Marketing és reklám célból az adatokat az üzletközpont csak a Látogató, érintett kifejezett hozzájárulásával használja fel. A megkötött szerződéssel összefüggő tájékoztatásra az üzletközpont az érintett bármely kapcsolattartási adatát felhasználhatja egyoldalú döntése szerint. Az ilyen jellegű értesítés, kapcsolatfelvétel nem tiltható meg, hisz az a felek között létrehozott szerződéses kapcsolatból származó kötelezettség.

 • Amennyiben az érintett az ÜZLETKÖZPONTtal szerződéses kapcsolatban áll, a megkötött szerződés teljesítésével összefüggő adatok, mint például:
 • a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos teljesítés igazolások
 • tranzakciós és pénzügyi teljesítési adatok (az ellenszolgáltatás teljesítésének ideje, helye, címzettje, összege, egyéb jellemzői);
 • a szerződésszerű, illetve nem szerződésszerű teljesítésre vonatozó információk (pl. elmaradás, késedelem).
 • a szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének ideje, oka;
 • az esetleges követelés behajtásával összefüggő adatok.
 • Egyéb, speciális esetekben rögzített adatok, mint például:
 • kamerafelvételek kép és hanganyagai
 • az esetleges panaszos, peres, hatósági eljárások iratai és az azokban található személyes adatok;

Az ÜZLETKÖZPONT a fenti adatkört minimalizálja és csak a legszükségesebb adatokat rögzíti az érintettekről.

 1. Az adatok forrása, felvétele és tárolása

A Látogatókra vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok Közvetlenül a Látogatók, egyéb érintettek adatmegadása illetőleg az üzletközpont üzletébe való belépéssel kerülhetnek az üzletközpont birtokába. Az ÜZLETKÖZPONT az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az üzletközpontra előírt szabályok megtartásával, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével gondoskodik.

Az ÜZLETKÖZPONT az érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon az üzletközpont rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve a Látogatónak vagy egyéb érintettnek az üzletközponthoz benyújtott nyomtatványokon, leveleken feltüntetett, továbbá az üzletközpont weboldalain megadott vagy bármely egyéb formában az üzletközpont számára hozzáférhetővé tett – adatok kezelésének vonatkozásában az üzletközpont a Látogató vagy egyéb érintett adatkezelésről, kezelt adatok köréről való tájékoztatását megadottnak tekinti, hiszen ezeket a Látogató vagy egyéb érintett maga adta meg.

Amennyiben az üzletközpont egyéb érintett személyek pl. szerződése s partnerek kapcsolattartóinak vagy természetes személyek által más személyekről megadott adatainak birtokába jut, úgy az üzletközpont azzal az alapos feltételezéssel él, hogy az egyéb érintett az adatainak kezeléséhez hozzájárult, illetve a Látogató vagy egyéb érintett ezen hozzájárulást beszerezte, azzal rendelkezik, és jogosult ezen személyek adatait az üzletközpont részére átadni, különös tekitnettel arra, hogy sok esetben az üzletközpont nincs is tudatában annak, hogy ki az aki az adatokat megadja pl hírlevélre feliratkozás körében a weblapos adatmegadásnál. Az ÜZLETKÖZPONT felhívja Látogatói illetőleg egyéb érintettek, szerződéses közreműködők figyelmét, hogy minden esetben kizárólag ezen jogosultság és felhatalmazás birtokában, jogszerűen és jóhiszeműen bocsásson adatokat az üzletközpont rendelkezésére. Az ÜZLETKÖZPONT nem kíván átvenni olyan adatokat, melyek kezelése kapcsán adatátadó az adatkezelésre vonatkozó követelményeket, jogszabályi elvárásokat nem érvényesítette. Az ÜZLETKÖZPONT a természetes személyek mellett, jogi személyekkel is kapcsolatban áll, akik rendelkezésre bocsátják bizonyos munkavállalóik, kapcsolódó személyek adatait, hiszen ezen személyekre vonatkozó adatok révén teljesíthető a szerződés (pl. bérleti szerződés), tartható fenn bármely kapcsolat. Ezen esetekben is fontos, hogy a jogi személy tájékoztassa az átadott személyes adatok kapcsán az érintettet illetőleg az adatátadás jogalapját, törvényes célját határozza meg.

Más adatkezelőktől történő adatátvételre csak akkor kerülhet sor, ha:

 • az adatátadást – illetve az eredeti adatkezelő tekintetében az adattovábbítást – jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé;
 • az adatátadásról az üzletközpont és az adatátadó szerződésben megállapodtak;
 • az adatátadás valamelyik vagy mindkét fél jogos érdekében áll
 • és/vagy az adatátadás jogszerű követelményei egyéb módon fennállnak.

Az ÜZLETKÖZPONT az Általa üzemeltetett kamerarendszerek révén is személyes adatok, kép és hangfelvételek birtokába juthat. Ennek során a szükséges, figyelemfelhívó jelzést a bejáratra függesztve bocsátja rendelkezésre és ezzel minden esetben a felvétel készítésről, adatfelvételről tájékoztatja az érintetteket. Az érintett a helyiségbe való belépéssel, aktív magatartással hozzájárul az adatkezeléshez. Ezen adatok tekintetében az üzletközpont, egyeztetést követően biztosítja a felvételekbe való betekintést, azonban azokat más személyek személyiségi jogaira, adatai védelméhez fűződő jogára tekintettel ki nem adja.

Az ÜZLETKÖZPONT a kezelésében lévő személyes adatokat lehetőségei szerint saját rendszereiben tárolja, de lehetősége van harmadik személynek tekintendő adatfeldolgozó vagy adatkezelő megbízására is. Függetlenül azonban a tárolás helyétől és az azt végző személyétől és módjától, minden adattárolás úgy történik, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, az adatok bizalmassága ne sérülhessen, biztosított maradjon az adat teljes életciklusa alatt.

Az ÜZLETKÖZPONT zárt rendszerekben tárolja az adatokat, mindenkor ügyelve az adatok megfelelő szintű védelmére, melyeket különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítanak. Ezeknek az intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintű biztonságot kell biztosítaniuk, és figyelembe kell venniük a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a változó valószínűség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében az ÜZLETKÖZPONT minimumra szorítja az adatokhoz hozzáférni jogosultak körét. Ezen intézkedések a lehető legkisebb mértékűre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa. Az ÜZLETKÖZPONT, tevékenysége ellátása kapcsán, ügyel a folyamatok folyamatos ellenőrzésére és azok felülvizsgálatára.

Az ÜZLETKÖZPONT Látogatóitól és egyéb érintettektől különleges adatokat lehetősége szerint nem vagy csak a tevékenysége ellátásához szükséges mértékben, a lehető legszűkebb körben és minimális mennyiségben igényel, kezel.

 1. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

A személyes adatot az üzletközpont akkor továbbít, ha ahhoz a Látogató vagy egyéb érintett hozzájárult, vagy a szerződéses partnerrel, egyéb érintettel megkötött szerződés, illetve jogszabály azt megengedi, vagy ahhoz az üzletközpontnak vagy az adattovábbítással érintett harmadik félnek jogos érdeke fűződik. 

Az ÜZLETKÖZPONT a Látogatók adatait átadhatja az üzletközponttal szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók vagy társadatkezelők részére, ezen társaságok feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, de legfeljebb az üzletközpont adatkezelésével azonos mértékben és időtartamra. Az ÜZLETKÖZPONT jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.

Jelenleg az üzletközpont a következő harmadik feleknek ad át személyes adatokat:

Adattovábbítás címzettje Adattovábbítás célja Adattovábbítás jogalapja Átadott adatok köre Elérhetőség
Raiffeisen Csoport ÜZLETKÖZPONT üzemeltetésének felügyelte, koordináció, tulajdonosi döntések meghozatalához szükséges információk rendelkezésre bocsátása Jogos érdek; a tulajdonosi felügyelet megvalósítása a GDPR 6. cikk f) pont szerint Cég mindazon adatai (köztük személyes adatok is), melyek tulajdonosi döntés meghozatalához szükségesek, a szerződéses közreműködők, partnerek adatai, stb. web: https://www.raiffeisen.hu/kapcsolat

tel: +36 80/488 588

White Star Real Estate Kft.

 

 

Parkoló használata a bérlők részére Szerződéskötéshez kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6.cikk c) pont szerint; Jogos érdek; GDPR 6. cikk f) pont szerint Név, cím, telefonszám, rendszám, autó típus Cím: 1124 Budapest Csörsz u. 49-51.

Telefon: 06-1-391-5998

email: [email protected]

White Star Real Estate Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivo Digital Kft.

FaceBook oldalt kezelő alvállalkozó, mely jogosult hozzáférni az oldalon megadott adatokhoz, jogosult azokat kezelni Jogos érdek; GDPR 6. cikk f) pont szerint FaceBook oldalon megadott adatok illetőleg az oldalra feltöltöt tartalmak Cím: 1124 Budapest Csörsz u. 49-51.

Telefon: 06-1-391-5998

email: [email protected]

 

 

 

 

Cím: 1135 Budapest, Szent László út 28-30. 7/89

+36 30 486-1069

www.pozitivo.hu

[email protected]

 

Golden Highway Kft.

 

Falcon-Pool Kft.

Az ÜZLETKÖZPONT kamerarendszerének üzemeltetése, karbantartása, javítása Jogos érdek; GDPR 6. cikk f) pont szerint Kamerafelvételek Cím: 1118 Budapest, Villányi út 78a, Telefon: 06-1-309-7083

Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56. Telefon: 06-28-473-670

 

In-Kal Zrt. Az ÜZLETKÖZPONT őrzése, fizikai biztonság biztosítása Jogos érdek; GDPR 6. cikk f) pont szerint Esetleges biztonságot fenyegető események esetén a megelőzéshez, az elhárításhoz, a felelős felderítéséhez szükséges adatok Cím: 1146 Budapest, Thököly út 68. Telefon: 06 1 273 2210; 06 1 273 2211   email: [email protected]
Azon hatóságok, melyek az üzletközpont tevékenységének felügyeletére jogosultak (pl. NAV, Fogyasztóvédelmi Hatóság stb.) Hatósági adatszolgáltatás teljesítse, ellenőrzés támogatása és lehetővé tétele Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében (hatóságtól és vizsgálat tárgyától függően) a GDPR 6. cikk c) pontja szerint Bármely adat, melynek igénylésére és átadására jogszabály lehetőséget biztosít Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (http://fogyasztovedelem.kormany.hu/)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (https://www.nav.gov.hu/)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (https://naih.hu/)

Gazdasági Versenyhivatal (https://www.gvh.hu/)

stb.

Jogvitában közreműködő hatóságok, bíróságok, békéltető testületek stb. Jogita esetén hatóságok, bíróságok, békéltető testület számára szükséges bizonyítékok, tények, információk stb. átadása az üzletközpont jogos érdekének érvényesítése céljából Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében (a jogvita tárgyától és természetétől függően) a GDPR 6. cikk c) pontja szerint valamint jogos érdek a GDPR 6. cikk f) pontja szerint Bármely adat, melynek igénylésére és átadására jogszabály lehetőséget biztosít Bíróságok (https://birosag.hu/)

Békéltető Testületek (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)

stb.

 

Az adatkérésre jogszabály alapján jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szolgálat, minősített adatok kezelésére jogosult, vagy ilyen megkeresés küldésére jogosult szerv vagy más hatóság (például jegyző, GVH, adóhatóság, Alapvető jogok biztosa, NAIH, Egyenlő Bánásmód Hatóság stb.) törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából elrendelt vagy kérelmezett adatszolgáltatási igényének az üzletközpont eleget tesz, így e körben személyes adatokat is továbbít(hat) Látogatóiról vagy egyéb érintettekről, szerződéses partnerekről ezen szervek, szervezetek felé.

Ezen túl léteznek egyéb jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek. Ezeket az adattovábbításokat a vonatkozó jogszabályok pontosan szabályozzák.

A szolgáltatandó adatok körét és fajtáit, a hatóság általi adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az azokhoz való hozzáférést, az adatkezelés időtartamát, az adattovábbításról való Látogatói értesítés lehetőségét, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére az üzletközpont számára rendelkezésre álló időtartamot, valamint az adattovábbítás módját a vonatkozó jogszabályi keretek között az adatkezelést elrendelő szerv vagy szervezet határozza és állapítja meg. Az adatkérés jogszerűségéért minden esetben az eljáró, adatkérésre felhatalmazott szerv a felelős, e körben az üzletközpontnak korlátozott lehetősége és felelőssége van. A hatósági adatszolgáltatások teljesítéséből származó esetleges igényekért, károkért az üzletközpont nem tartozik felelősséggel.

EU, illetve EGT-államba (Európai Gazdasági Társág) irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás.

Az ÜZLETKÖZPONT az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére a Látogatóra vagy egyéb érintettre vonatkozó személyes adatot csak akkor ad át, tesz hozzáférhetővé, ha az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon biztosított és a harmadik országban az adatok kezelése és feldolgozása során garantált a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Ilyen esetekben az üzletközpont kiemelt figyelmet fordít rá, hogy a közte és az igénybe vett szolgáltató közötti szerződésben ezen garanciák fokozottan érvényre jussanak, biztosítva ezzel a Látogatókat megillető adatvédelmi jogokat.

Az adattovábbítások címzettjeiről az üzletközpont a Látogató vagy egyéb érintett kérésére információt szolgáltat.

ÜZLETKÖZPONT biztosítja, hogy az általa továbbított adatokat az adattovábbítás címzettjei a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezelik.

 1. Az érintettek jogai

Az ÜZLETKÖZPONT kiemelt figyelmet fordít rá, hogy Látogatói, illetve az érintettek az üzletközpont által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során mindenkor tisztában legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Az érintetteket megillető jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adat hordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást).

Részletek:

Tájékoztatáshoz való jog

Az  ÜZLETKÖZPONTnak a tájékoztatást tömören, átláthatóan, könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthetően fogalmazva kell megadnia és a Látogató illetőleg minden érintett kérelmét, melyben az adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogával kíván élni el kell bírálni, eltekintve attól az esettől, ha nem azonosítható az érintett.

A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül meg kell adnia az üzletközpontnak és tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről a Látogatót illetőleg egyéb érintettet. Ez a határidő azonban indokolt esetben meghosszabbítható 2 hónappal. Indokoltnak tekintendő a hosszabbítás például, amennyiben a beérkező kérelmek nagy száma miatt az üzletközpont képtelen körültekintő és alapos választ adni vagy a Látogató vagy egyéb érintett késlekedéséből vagy harmadik féltől való információkérés elhúzódásából adódik a hosszabb ügyintézési határidő.

Az ÜZLETKÖZPONT a kérelmeket tartalmuk szerint bírálja el. ÜZLETKÖZPONT a választ térítésmentesen bocsátja Látogatói illetőleg az egyéb érintettek rendelkezésére, kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az üzletközpontot terheli.

A kérésre történő tájékoztatás mellett azonban az adatvédelmi jogszabályok előírják az előzetes, azaz az adatkezelés megkezdése előtti, valamint az adatokhoz való hozzájutást követő ésszerű időn belül teljesítendő tájékoztatás megadását is. Az előzetes tájékoztatás esetén rendelkezésre bocsátandó információk köre eltér abban az esetben, ha az adatokat a Látogatótól vagy egyéb érintettől, illetve ha nem a Látogatótól vagy egyéb érintettől gyűjtötte az üzletközpont.

Amennyiben az adatokat a Látogatótól vagy egyéb érintettől gyűjtötte az üzletközpont, rendelkezésre kell bocsátani

 • az adatkezelő, azaz az üzletközpont nevét és elérhetőségeit,
 • adatvédelmi tisztviselője nevét és elérhetőségeit, adatkezelés célját és jogalapját,
 • adatkezelő illetve harmadik fél jogos érdekein alapuló adatkezelés esetén ezeknek a felsorolását,
 • személyes adatok továbbítása esetén a címzetteket illetve a címzettek kategóriáit,
 • harmadik országba való adattovábbításról való tájékoztatást.
 • Ezen túl a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a tárolás időtartamát,
 • az érintett jogairól való tájékoztatást,
 • hozzájárulás visszavonásához való jogról való tájékoztatást,
 • felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság) fordulás jogáról való tájékoztatást,
 • azt az információt, ha az adatszolgáltatás jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen alapul, továbbá
 • az arról való tájékoztatást, hogy a Látogató vagy egyéb érintett köteles-e adatot megadni és mik a megtagadás következményei,
 • automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról való tájékoztatást és ennek következményeit.

Amennyiben a rendelkezésre álló adatokat nem az érintettől szerezte az adatkezelő, a fentieken túl

 • a személyes adatok kategóriáit valamint
 • az arról való tájékoztatást, hogy a személyes adatok forrása, nyilvánosan hozzáférhető-e.

Az előzetes tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legfeljebb az adatok megszerzésétől számított 1 hónapon belül, kapcsolattartás céljából való felvétel esetén az az első kapcsolatfelvétel alkalmával és más címezettel való közlés esetén az első közlés alkalmával kell megadni.

Amennyiben új céllal kezdi el kezelni az ÜZLETKÖZPONT az adatokat, akkor új/ tájékoztatást kell adni a Látogatónak vagy egyéb érintettnek, azonban nem kell alkalmazni a tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket,

 • ha a Látogató vagy egyéb érintett már rendelkezik az információkkal,
 • lehetetlennek bizonyul az információk rendelkezésre bocsátása,
 • jogszabály kifejezetten előírja az adatkezelést, amely az érintett jogos érdekeinek védelemét szolgálja vagy,
 • ha jogszabály írja elő a titoktartási kötelezettséget
 • ha a Látogató vagy egyéb érintett számíthat az adatainak ezen új célból való kezelésére.

Az előzetes tájékoztatást szolgálja jelen Adatkezelési Tájékoztató is, mely az üzletközpont weblapján elérhető és bármikor kérésre az üzletközpont rendelkezésre bocsátja azt. Az ilyen jellegű igényt az üzletközpont bármely elérhetőségére címzett megkereséssel jelezni lehet.

Hozzáférés

A hozzáférés joga a Látogatónak vagy egyéb érintettnek lehetőséget biztosít arra, hogy az üzletközpont által róla kezelt és nyilvántartott adatokat megismerje, azokról tájékoztatást kapjon. A hozzáféréshez való jog gyakorlása körében megadandó információk, hogy folyamatban van-e adatkezelés a Látogatóra vagy egyéb érintettre vonatkozóan, és ha igen további tájékoztatást kell adni

 • az adatkezelés céljairól,
 • adatok kategóriáiról,
 • azon címzettekről vagy kategóriáikról, akikkel az adatokat közlik,
 • a megőrzési időről,
 • a Látogató vagy egyéb érintett jogairól,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról.

Ha nem az érintettől gyűjtötték az adatokat, akkor

 • a forrásukra vonatkozó információkról,
 • az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról és ennek következményeiről,
 • a harmadik országba való adattovábbításról és
 • a megfelelő garanciák alkalmazásáról.

Kérésre a személyes adatokat tartalmazó dokumentum másolatát is ki kell adni, azonban az adminisztratív költségek felmerülése esetén ésszerű díját fel lehet számítani. Amennyiben elektronikus úton kéri a Látogató vagy egyéb érintett a tájékoztatást, lehetőleg ilyen módon kell választ adni. Fontos kiemelni, hogy nem érintheti hátrányosan mások jogait az érintett hozzáférési jogának gyakorlása.

A hozzáféréshez való jog terjedelme a fentieknek megfelelően függ attól, hogy az adatkezelő rendelkezésére álló információkat a Látogatótól vagy egyéb érintettől gyűjtötték-e vagy sem. Ezen jogosultságnak azonban gátja az azonosíthatóság hiánya. Az ÜZLETKÖZPONT ugyanis csak olyan esetben jogosult adatok kiadására, amikor azonosítható a Látogató vagy egyéb érintett, hiszen ennek hiányában az üzletközpont akár mások személyiségi jogait sértheti meg. Ennek tipikus előfordulása a kamerafelvételek esetén, a felvétel megtekinthetősége, hiszen ez a hozzáféréshez való jog biztosításának része, ugyanakkor a kamerafelvételeket az üzletközpont másolatként nem adja ki, hiszen a felvételeken szereplő egyéb érintettek érdekeit, jogait ez sértheti. Az azonosítást nem igénylő adatkezelésről tájékoztatja az üzletközpont a Látogatókat vagy egyéb érintetteket.

Amennyiben a Látogató vagy egyéb érintett jogosultságát nem vagy nem megfelelően igazolja, úgy számára csak általános jelleggel biztosít az üzletközpont tájékoztatást a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, egyúttal tájékoztatja, hogy a kérelmében foglaltakat milyen feltételek megléte esetén tudja teljesíteni.

A kérelemben foglaltak teljesítését az üzletközpont a következő esetekben jogosult megtagadni:

 • a Látogató vagy egyéb érintett nem a saját adataira vonatkozóan terjeszt elő kérelmet és nem rendelkezik érvényes meghatalmazással az adatok megismerésére;
 • a kérelmet előterjesztő személy nem tudja vagy nem hajlandó hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő az adatkezeléssel érintett személy, illetve annak meghatalmazottja;
 • az üzletközpont az adatokat egy másik adatkezelőtől akként vette át, hogy az adatokat átadó adatkezelő jelezte, hogy a Látogató vagy egyéb érintett kérelmezési joga korlátozott és ezen korlátozás a magyar jog szerint is érvényesülhet;
 • a Látogató vagy egyéb érintett a jogszerűen megállapított költségtérítés összegét nem hajlandó megfizetni;
 • a kérelemben foglaltak teljesítését jogszabály zárja ki.

A kérelem teljesítésének megtagadása esetén az üzletközpont minden esetben tájékoztatja a Látogatót vagy egyéb érintettet a megtagadás okáról, valamint a Látogatót vagy egyéb érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről, így a bírósághoz és az adatvédelmi hatósághoz való fordulás jogáról.

Az ÜZLETKÖZPONT a tájékoztatási, hozzáféréshez való, illetve a másolat kiadása iránti kérelmet az üzletközponthoz való beérkezését követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, mely határidő két alkalommal 1-1- hónappal meghosszabbítható. Az ÜZLETKÖZPONThoz való beérkezésnek az az időpont számít, amikor az érintett kérelme az üzletközponthoz hiánytalanul és hiteles módon beérkezik. Amennyiben az üzletközpont úgy érzékeli, hogy a kérelem tartalma nem egyértelmű vagy hiányos, további pontosítást kérhet az érintettől és ebben az esetben az ügyintézési határidő csak a hiánypótlás, illetve pontosítás beérkezését követően kezdődik.

Természetesen bármely jogszerű hatósági vagy bírósági megkeresésre, a felvételeket jogszabályok nyújtotta keretek között és azok megtartása mellett kiadja.

Amennyiben a Látogató vagy egyéb érintett igényli, a hozzáféréshez való jog keretében kérheti valamely szerződésének vagy kapcsolódó dokumentumnak, mely rá vonatkozó személyes adatokat tartalmaz, kiadását. A Látogató vagy egyéb érintett erre irányuló kérelmét az ÜZLETKÖZPONT évente egyszer díjmentesen biztosítja. A többszöri adatigénylés teljesítését az ÜZLETKÖZPONT díj megfizetéséhez kötheti.

Helyesbítés

Az ÜZLETKÖZPONT a Látogató vagy egyéb érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül teljesíti a személyes adatok pontosítását.

Az ÜZLETKÖZPONT – lehetőségeihez mérten – biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Ezek érdekében a hibás személyes adatokat – amennyiben erre lehetősége van – haladéktalanul törli vagy helyesbíti, ha:

 • tudomása van vagy tudomást szerez az adatok pontatlanságáról és rendelkezésére állnak a helyes adatok;
 • az adatok törlésére lehetősége van, és az nem eredményezi a fennálló szerződés vagy kötelezettség lehetetlenülését;
 • az üzletközpont vagy más harmadik személy jogos érdekének érvényesítésével összhangban áll.

A Látogató vagy egyéb érintett jogosult és amennyiben az adatváltozás jogi kötelezettség teljesítéséhez, szerződéses jogviszonyhoz illetőleg joghatással járó cselekményhez kapcsolódik, köteles az üzletközponttal fennálló szerződéses kapcsolata tartama alatt az adataiban – illetve az általa megkötni kívánt, illetve megkötött szerződés teljesítésével összefüggésben érintett egyéb személyek adataiban – beállt változásról haladéktalanul, értesíteni az üzletközpontot és az adatok módosítását, helyesbítését kérni.

Amennyiben a Látogatóról vagy egyéb érintettről az üzletközpont által kezelt vagy más forrásból rendelkezésére álló adatok nem felelnek meg a valóságnak, az eltérés tisztázása érdekében az üzletközpont jogosult a szerződéses partnert vagy egyéb érintettet vagy az adatmódosítással érintett személyt megkeresni, illetve az adatok pontosítására felhívni.

A változás-bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából az esetlegesen a Látogatót, szerződő partnert vagy egyéb érintettet érő bármilyen kárért az üzletközpont semmilyen felelősséget nem vállal, azért egyedül az érintett köteles helytállni.

Törlés és az „elfeledtetéshez való jog”

A törléshez való jog lényegét tekintve a Látogató vagy egyéb érintett azon joga, hogy a vele kapcsolatban az üzletközpont kezelésében lévő adatok törlését kérje az üzletközpontottól. Ennek a Látogató vagy egyéb érintett kérésre indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tenni, amennyiben például

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt vagy
 • a Látogató vagy egyéb érintett visszavonja hozzájárulását és nincs más jogalap, ami lehetősége biztosítana az adatkezelésre, esetleg
 • a Látogató vagy egyéb érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok, jogos érdek az üzletközpont oldalán, ami a Látogató vagy egyéb érintett személyes adatai védelméhez való jogát megelőzné (ún. érdekmérlegeléses adatkezelés) vagy
 • esetleg jogellenesen kezelték az adatokat,
 • a törlést bíróság vagy hatóság jogerősen elrendelte
 • az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítéséhez kell elvégezni, illetve
 • ha információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával, vagyis ha marketing vagy reklám küldéséhez, Látogatók megkereséséhez kapcsolódóan gyűjtötték az adatokat.

Amennyiben az adatokat harmadik fél vagy felek számára továbbította az üzletközpont, az adatokat kezelő további adatkezelőket tájékoztatni kell (ésszerűen elvárható lépések megtételével), hogy a Látogató vagy egyéb érintett adatait törölni kell. Ez alól a kötelezettség alól kivételt képez, ha jogi kötelezettség teljesítése, jogi igények előterjesztése, védelme miatt az adatkezelés folytatására van szükség. Ilyen például, amikor a Látogató vagy egyéb érintett és az üzletközpont perben állnak, hiszen ebben az esetben, még ha el is telt a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési idő, az adatokat akkor is tárolja és kezeli az üzletközpont a perben való képviselet és a bizonyítási lehetőségek megőrzése, az üzletközpont érdekeinek megfelelő védelme érdekében.

Az ÜZLETKÖZPONT a Látogató vagy egyéb érintett kérelmére, vagy az üzletközpont saját érdekére tekintettel az adatokat törlés helyett korlátozhatja is vagy meg is tagadhatja az erre irányuló kérelmet. Erre az üzletközpontnak abban az esetben is lehetősége van, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Látogató vagy egyéb érintett vagy az üzletközpont jogos érdekeit. A korlátozott személyes adatok kizárólag addig kezelhetők a továbbiakban, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárta, ezután az adatok törlésre kerülnek, ha az lehetséges.

Amennyiben a Látogató, egyéb érintett és/vagy az ÜZLETKÖZPONT követelése nem évül el, úgy az ehhez kapcsolódó személyes adatokat – a Látogató, illetve az üzletközpont feltételezett érdekének megfelelően – az üzletközpont megőrzi és korlátozza.

Az ÜZLETKÖZPONT a helyesbítésről, a korlátozásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Ezen értesítést azonban az üzletközpont mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára, az időmúlásra, vagy az adatkezelés körülményeire való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az üzletközpont az érintett helyesbítési, korlátozási vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelemnek az üzletközponthoz való beérkezését követő 1 hónapon belül, (mely határidő kétszer 1-1- hónappal meghosszabbítható) a ténybeli és jogi indokok megjelölésével, valamint a jogorvoslati jogok feltüntetésével együtt írásban értesíti az érintettet.

Fontos megjegyezni, hogy a kérelemre történő törléshez való jog mellett, az adatkezelő ÜZLETKÖZPONT kötelezettsége, hogy amennyiben az adatok kezelésének célja megszűnt, vagy az adatkezelés egyéb okból nem jogszerű, a jogszerű helyzetet helyreállítsa, az adatkezelést megszüntesse, az adatokat, az adatminimalizáció elvének megfelelően törölje vagy anonimizálja.

Adatkezelés korlátozása

Ezen jog gyakorlásának keretében a Látogató vagy egyéb érintett jogosult az adatkezelés korlátozására (kérelem előterjesztésével) abban az esetben,

 • ha a Látogató vagy egyéb érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és korlátozást kér,
 • amennyiben már nincs szükség a személyes adatokra az adott célból, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából vagy,
 • ha a Látogató vagy egyéb érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és amíg az érdekmérlegelést el nem végzik, korlátozást kell bevezetni.

Az adatkezelés korlátozása tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Látogató vagy egyéb érintett kérésére az üzletközpont csinál egy pillanatfelvételt a Látogatóra vagy egyéb érintettre vonatkozó adatkezelésről és ezen meghatározott ideig nem változtat, jelöli az ÜZLETKÖZPONT a rendszereiben, hogy a Látogató vagy egyéb érintett korlátozást kér és más műveletet nem végez az adatokon. Megjegyezzük, hogy amennyiben az adatkezelés szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, az üzletközpont mindaddig a hatályos szerződés szerint jár el, amíg az a felek között hatályban van, vagyis az adatkezelés korlátozása nem érinti a szerződés teljesítését, ugyanakkor az ÜZLETKÖZPONT megőrzi a korlátozni kért állapotot rendszereiben.

A korlátozás alatt csak a Látogató vagy egyéb érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából, mások jogainak védelme illetve Uniós/tagállami közérdekből lehet adatot kezelni, azonban ez alól kivételt képez a személyes adatok tárolása. Az ÜZLETKÖZPONT a Látogatót vagy egyéb érintettet előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról, kivéve, ha a feloldás nem érinti az érintett jogait, kötelezettségeit és egyéb iránt rá vonatkozóan nem jár semmiféle hatással.

A helyesbítési, törlési, korlátozási kötelezettségekről az üzletközpont tájékoztatni köteles azokat a címzetteket, akikkel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha aránytalanul nagy erőfeszítést igényel vagy lehetetlen. A Látogató vagy egyéb érintett kérésére az üzletközpont tájékoztatja a Látogatót vagy egyéb érintettet e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásával a Látogató vagy egyéb érintett az üzletközpont rendelkezésére bocsátott adatokat ún. tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkaphatja, illetve továbbíthatja másik adatkezelőnek, ha hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul az adatkezelés és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez azt jelenti, hogy a Látogató vagy egyéb érintett kérésére az üzletközpont köteles például egy excel file-ban kiadni azon adatokat, melyeket a Látogató vagy egyéb érintett adott meg magáról vagy melyek a Látogató vagy egyéb érintett tevékenysége nyomán generálódtak, keletkeztek abban az esetben, ha maga az adatkezelés is elektronikusan (vagyis nem papír alapon) zajlott.

Az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is kérheti az üzletközponttól a Látogató vagy egyéb érintett, vagyis kérheti az üzletközpontot, hogy másik szolgáltatónak például valamelyik közműszolgáltatónak adja át az ÜZLETKÖZPONT a Látogató vagy egyéb érintett jogszabály által meghatározott személyes adatait.

Tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog feltételezi azt, hogy az üzletközpont már megkezdte az adatkezelést. Ezen jog bármikor gyakorolható,

 • ha közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat okán szükséges az adatkezelés (ez nem merül fel az üzletközpont estében), illetve
 • ha jogos érdek a jogalap, ideértve a profil alkotást is, kivéve ha kényszerítő erejű jogos okok indokolják az adatkezelést, amik elsőbbséget élveznek az érintett jogaival szemben vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzési cél, azaz marketing vagy reklám célú adatkezelés esetén a Látogató vagy egyéb érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (a profilalkotást is ideértve), ilyen esetben az adatok tovább ezen céllal nem kezelhetők.

Az ÜZLETKÖZPONT a tiltakozási kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb annak az üzletközponthoz való beérkezését követő 1 hónapon belül, mely határidő kétszer 1-1 hónappal meghosszabbítható, vizsgálja meg, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt (Látogatót vagy egyéb érintettet) írásban tájékoztatja ezen határidőn belül. Egyebekben a tiltakozásra a tájékoztatási kérelemre irányadó szabályok alkalmazandók azzal, hogy a panasz kezelésére a fogyasztóvédelmi szabályok speciális rendelkezéseket is előírhatnak, melyeket az üzletközpont szintén betart.

Amennyiben az üzletközpont egyetért a tiltakozásban foglaltakkal, úgy az adatkezelést megszünteti – és ha erre lehetősége van, az adatokat törli – vagy az adatokat korlátozza, és emellett a tiltakozásról, illetve a megtett intézkedéséről értesíti mindazokat, akik részére korábban az adatokat átadta vagy továbbította, és felhívja őket a szükséges intézkedések megtételére, hogy a tiltakozásban foglaltak megfelelőképp érvényesülhessenek.

Az ÜZLETKÖZPONT a Látogató vagy egyéb érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el vagy amennyiben ÜZLETKÖZPONT más társasággal esetlegesen társadatkezelői vagy adatkezelő-adatfeldolgozói viszonyban áll (ahol ÜZLETKÖZPONT az adatfeldolgozó) és ezen másik társaság a törlési kérelem megalapozatlanságát állítja illetőleg jogos érdekét jelzi az adatok megtartása mellett. Ilyen esetekben ÜZLETKÖZPONT nincs elegendő információ birtokában, így a másik társaság felelőssége a törlési kérelem megfelelő elbírálása és az adatok megtartása mellett az érvek, érdekmérlegelési teszt stb felsorakoztatása.

Ha az üzletközpont egyetért a tiltakozásban foglaltakkal – vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította –, úgy az üzletközpont az adatot nem továbbít(hat)ja az adatátvevő részére. Amennyiben azonban az adatátvevő az adatok át nem adása miatt az üzletközpont ellen bírósághoz fordul, úgy az üzletközpont jogosult a tiltakozást előterjesztő Látogatót vagy egyéb érintettet is perbe vonni.

Ha a Látogató vagy egyéb érintett az üzletközpont tiltakozást elutasító döntésével nem ért egyet, illetve ha az azt tartalmazó írásos tájékoztatás a Látogató vagy egyéb érintett részére történő kiküldése a törvényben rögzített 1 hónapos (meghosszabbítás esetén ezt követően kétszer 1 hónapos) határidőben nem történik meg, úgy a Látogató vagy egyéb érintett jogosult a döntés közlésétől, illetve annak megadására nyitva álló határidő utolsó napjától jogorvoslati lehetőségeivel élni.

Jogorvoslatok kezdeményezése

Az érintettnek jogában áll, hogy bírósági eljárás kezdeményezése helyett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban őt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelycím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) eljárását kezdeményezze. A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg. (https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html)

Az érintettnek minden esetben lehetősége van rá, hogy mindezen eljárások megindítása előtt az üzletközponthoz forduljon és az adatvédelemért felelős munkatárs véleményét, tanácsát kérje, illetve, hogy az üzletközpont adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

A Látogató vagy egyéb érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival, kérelmeivel, kéréseivel, kérdéseivel, észrevételeivel, problémafelvetéseivel az üzletközponthoz

 • írásban a 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74. címen
  • személyesen a 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74. szám alatt, munkanapokon hétfőtől – péntekig 10-14 óra között előzetes időpont egyeztetés alapján,
  • elektronikus úton az [email protected] email címen
  • telefonon a +36 391 5998 telefonszámon.

Az ÜZLETKÖZPONT az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, és azt, amennyiben a jogsértés jogerősen megállapításra kerül, köteles megtéríteni (kártérítés és/vagy sérelemdíj). E felelősség az üzletközpontot az általa igénybe vett adatfeldolgozó, illetve a vele társ-adatkezelői viszonyban lévő adatkezelő által okozott kárért is terheli azzal, hogy e felelősség és helytállási kötelezettség az üzletközpontés az adatfeldolgozó, illetve társ-adatkezelő között megkötött szerződés szerint megoszlik a felek között. Az ÜZLETKÖZPONT mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior) idézte elő, illetve nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Fontos kiemelni, hogy az emailen érkező kérelmek esetén az üzletközpont bizonyos esetekben csak azon kérelmeket fogadja be, mint teljesítendőt, melyek saját adatokra vonatkozó kérelmet tartalmaznak, és melyből a Látogató vagy egyéb érintett személyazonossága egyértelműen megállapítható, így például tartalmazza a Látogató személyazonosító adatait (név és születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím) vagy egyéb módon valószínűsíthető, hogy jogosult azokat megismerni pl. kamerafelvételek megtekintése, hangfelvétel kiadása stb.

Az ÜZLETKÖZPONT bizonyos esetekben csak a Látogató vagy egyéb érintett azonosítását vagy azonosítható módon érkezett kérelmének megérkeztét követően tudja a kérelmet érdemben elbírálni. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a kérelem adott email cím vagy értesítési út marketing vagy reklám célra vonatkozó felhasználását kívánja megtiltani. Ilyen esetben a meghatározott email címről vagy telefonszámról érkező megkeresés is elégséges a tiltáshoz.

Az ÜZLETKÖZPONT biztosítja azt a lehetőséget, hogy a Látogató vagy egyéb érintett döntése szerint a kérelemre adott választ, elektronikus úton vagy papír alapon teljesítse az üzletközpont. Az ÜZLETKÖZPONT azon esetekben, ha a kérelem elektronikus úton érkezik vagy a Látogató vagy egyéb érintett elektronikus úton kéri teljesíteni a kérelmet, a megfelelő adatbiztonsági intézkedések biztosítása mellett, ha az lehetséges elektronikus úton teljesíti a kérelemben foglalt megkeresést, amennyiben ez nem lehetséges (figyelembe véve az összes körülményt), az üzletközpont a megkeresésére postai úton megküldött levélben válaszol. Itt különösen fontos, hogy az üzletközpont bizonyos legyen a felől, hogy a személyes adatokat csak a megismerni jogosult kérelmezőnek adja ki.

 1. A nem természetes személyekhez, illetve azok képviselőihez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok

A nem természetes személyek és azok képviselőinek adatainak kezelése során – lévén azok nem vagy nem kizárólagosan személyes adatok – az üzletközpont a jelen Tájékoztatóban a természetes személy Látogatókra vonatkozóan leírtakat csak irányadónak tekinti, azokat a jelen Tájékoztatóban foglalt kivételekkel, csak a nem természetes személyek képviselői, meghatalmazottai és természetes személy tényleges tulajdonosai vonatkozásában érvényesíti.

Részletek:

Az ÜZLETKÖZPONT a nem természetes személyek, Partnerek képviselői, meghatalmazottai és kapcsolódó személyek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ egyéb természetes személy azonosító adatai, mint például:
  • neve (vezeték és keresztnév, születési név);
  • lakcíme vagy tartózkodási helye, és ha az szükséges lakcímkártyájának száma;
  • a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ egyéb személy aláírása;
 • kapcsolati adatok, mint például:
  • lakcíme, levelezési vagy egyéb kapcsolattartási címe;
  • telefonszáma;
  • email címe;
 • a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ egyéb személy nem természetes személy Partnerrel fennálló kapcsolatára vonatkozó adatai;
 • számlázási adatok;
 • a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ egyéb személy által megtett nyilatkozatok, illetve a jogállást bizonyító okiratok, dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányai.

Ezen adatok felvételének és kezelésének célja:

 • a nem természetes személy Partner képviselőjének/ meghatalmazottjának/ rendelkezésre jogosultjának/ egyéb kapcsolódó személynek azonosítása, illetve a velük való kapcsolattartás biztosítása;
 • másrészről a nem természetes személy Partnerrel megkötendő vagy megkötött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, vizsgálata, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás és információszolgáltatás;
 • a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése;
 • minőségi és hatékony szolgáltatásnyújtás biztosítása.

Az adatok forrása a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ egyéb személy nyilatkozatán túl nyilvános és közhiteles nyilvántartás – így különösen a cégnyilvántartás vagy más hasonló nyilvántartás – is lehet.

Az ÜZLETKÖZPONT ezen adatokat a nem természetes személynek minősülő Partnerek adataival megegyező ideig, a nem természetes személynek minősülő Partnerrel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 5, illetve 8 évig kezeli.

Lévén ezen azonosító adatok többsége közhiteles nyilvántartásokban is fellelhető, bárki számára hozzáférhető, nyilvános személyes adatok, így ezek felhasználásakor, feldolgozásakor az üzletközpont csak olyan esetekben tekinti alkalmazandónak a természetes személyek hasonló adatainak felhasználására irányadó szabályokat, ha megítélése szerint ehhez az érintettnek lényeges, illetve méltányolható érdeke fűződik. Mindezekre tekintettel ezen adatokat az üzletközpont szabadon felhasználhatja saját érdekében, saját céljaira a jelen Tájékoztató korábbi részében meghatározott adatkezelési célok keretei között.

Az ÜZLETKÖZPONT kezelésében lévő ezen adatokat is jogosult, illetve köteles – ha az érintett hozzájárulása és/vagy ha azt jogszabály kötelezővé vagy lehetővé teszi – az arra jogosult számára továbbítani, hozzáférhetővé tenni. Kifejezetten ilyen eset lehet – az adatkezelés céljához igazodóan –amikor az üzletközpont tevékenységének ellátásához alvállalkozót, illetve adatfeldolgozót és további adatkezelőt vesz igénybe vagy társ-adatkezelőt von be, a jelen Tájékoztatóban az adatkezelés lehetséges céljainál meghatározott okokból.

 1. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

Sajátos célú adatkezelést általában valamely jogszabály tesz kötelezővé az üzletközpont számára, mely jogszabály egyúttal meghatározza a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát. Ezen adatkezelések: lehetnek a panaszkezeléssel összefüggő, a reklámtevékenységhez kapcsolódó, az üzletközpont honlapjával, al-oldalaival összefüggő, a személy-és vagyonvédelemmel összefüggő (fénykép- és videofelvétel, hangfelvétel). Ezeket a jogszabályi rendelkezéseket az üzletközpont minden esetben betartja, illetve betartatja.

Jelen Tájékoztató csak a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazza e jogszabályokból, illetve – amennyiben ez szükséges vagy lehetséges – kiegészítik, pontosítják alkalmazásukat az üzletközpont és Látogatói illetőleg egyéb érintettek vonatkozásában.

Részletek:

A panaszkezeléshez és vitarendezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az ÜZLETKÖZPONT jogosult a panaszok kezeléséhez, illetve a vitarendezéshez kapcsolódóan a panaszt benyújtó személy (Látogató vagy egyéb érintett, a továbbiakban e cím alatt együtt: panasz benyújtó személy vagy panaszos) személyes adatait – így elsősorban azonosító adatait, valamint a vitával, illetve panaszával összefüggésben megadott adatait – kezelni. Az ÜZLETKÖZPONT ezen adatokat minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak, a jelen Tájékoztatónak megfelelően bizalmasan kezeli.

A jelen Tájékoztató csak kifejezetten az adatkezelési tevékenységekkel, adatvédelmi kérdésekkel összefüggő panaszok kezelésével összefüggő legfontosabb szabályokat tartalmazza, egyebekben a panaszok kezelésére az eltérő jogszabályi rendelkezések irányadók, alkalmazandók.

A panaszhoz mellékelni ajánlott a panasz jogosságát alátámasztó bizonyítékokat, illetve elbírálását elősegítő dokumentumokat (például meghatalmazás, igazolások, bizonylatok stb.).

A levélben megküldött panaszra adandó választ az üzletközpont– annak indokolásával együtt –írásban, postai úton megküldött levélben vagy emailben juttatja el a panaszoshoz, függően attól, hogy az milyen csatornán érkezett illetőleg milyen adat áll rendelkezésre annak megválaszolásához. Ha a válasz személyes adatot nem tartalmaz, úgy általánosságban az üzletközpont a választ olyan formában juttatja el a panaszoshoz, amelyben azt a panaszos küldte, vagy a választ kérte.

Panaszkezelési tevékenységével összefüggésben az üzletközpont a birtokába jutott adatokat (a panaszt vagy az azzal kapcsolatos, írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat) 5 évig őrzi meg.

A vitarendezéssel összefüggésben az üzletközpont jogosult a birtokában lévő vagy más forrásokból megszerezhető, érintettekre vonatkozó valamennyi releváns adatot és információt bizonyítékként felhasználni, illetve azokat az arra jogosultak (pl. hatóságok, bíróságok, jogi képviselők, stb.) számára átadni, hozzáférhetővé tenni.

Az ÜZLETKÖZPONT ezen adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és ideig kezeli, s panaszügy esetén a vita jogerős, végleges lezárását követő 5 év elteltével, bírósági, mediációs, hatósági vagy egyéb vitarendezési fórum előtti eljárással rendezett jogvita esetén, a vita végleges lezárását követő 5 év elteltével, vagy ha azt a bíróság vagy hatóság elrendeli, lehetőség szerint törli vagy korlátozza. Az 5 éves megőrzés időt a fogyasztóvédelmi törvény és a Polgári törvénykönyv írja elő.

A reklámtevékenységhez, hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az ÜZLETKÖZPONT szolgáltatásairól időközönként tájékoztatni szeretné Látogatóit, leendő Látogatóit, egyéb érintetteket ilyen tárgyú közvetlen megkeresések, ajánlatok vagy hírlevelek útján.

Az ÜZLETKÖZPONT a természetes személy Látogatók adatait – így különösen azonosító- és kapcsolattartási adatait, illetve a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatait, valamint az általa az üzletközponttól, az üzletközpont üzleti partnereitől vagy az üzletközponttal szerződéses kapcsolatban álló más személyektől, illetve szervezetektől korábban igénybe vett termékekkel, szolgáltatásokkal összefüggő adatokat jogosult:

 • Látogatói-elégedettségi felmérések elvégzésére;
 • a minőségi és hatékony kiszolgálás, szórakozás, rendezvény biztosítására;
 • célcsoport képzésre; kapcsolattartásra;
 • valamint – amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges, úgy a Látogató, illetve az érintett kifejezett előzetes hozzájárulásával (ún. opt-in rendszer) – üzleti ajánlatok adása, reklám közlése, hírlevél küldése, illetve marketing célból felhasználni (a továbbiakban együttesen: reklámtevékenységhez kapcsolódó adatkezelés).

A reklámtevékenységekhez történő hozzájárulás megadása a Látogatók, egyéb érintettek részéről teljesen önkéntes.

Az ÜZLETKÖZPONT minden reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználás esetében biztosítja a lehetőséget, hogy a Látogató, illetve az érintett megtiltsa adatai ilyen célú további felhasználását illetőleg megadott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen módosítsa vagy visszavonja.

Nem természetes személy Látogató, vagy egyéb érintett adatait az üzletközpont ezen célokra mindaddig jogosult felhasználni, amíg ez kifejezetten letiltásra nem kerül.

Az ÜZLETKÖZPONT jogosult arra, hogy külső forrásokból, harmadik személy adatkezelőktől reklámtevékenység céljára adatokat átvegyen, ha az adatátadáshoz eredetileg az érintett, hozzájárulását adta. Ezen hozzájárulás meglétéért az adatátadó harmadik fél felelősséggel tartozik, s az üzletközpont felhívására köteles az érintett nyilatkozatának nála rendelkezésre álló formájával bizonyítani.

Az ÜZLETKÖZPONT kapcsolatfelvétel céljából a Látogató, illetve egyéb érintett által megadott valamennyi elérhetőségi adatot felhasználhatja – közvetlen levélben, telefonon, SMS-en, email-en, internet-en vagy más elektronikus csatornán keresztüli megkeresésekre – kivéve, ha ezt a Látogató, illetve egyéb érintett egyes módokra, vagy általános jelleggel megtiltotta.

Harmadik személyek számára reklám célra az üzletközpont adatot főszabály szerint nem ad át, nem tesz hozzáférhetővé, kivéve egyes speciális termékek/szolgáltatások kapcsán (például más szolgáltatókkal együttesen nyújtott szolgáltatások, termékek, stb. esetén), ha ehhez a Látogató, illetve egyéb érintett hozzájárulását adja.

Az ÜZLETKÖZPONT a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek adatairól, mind pedig a reklámcélú adatkezelések letiltásáról nyilvántartást vezet a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően (ún. Robinson lista). A nyilvántartásokban rögzített, a reklám címzettjére vonatkozó adatokat az üzletközpont csak a hozzájáruló/letiltó nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és harmadik fél számára kizárólag a Robinson listán szereplés megállapítása, a további felhasználások letiltása, vagy mindezek módosításának céljából adja át.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó Látogató, vagy egyéb érintett nevét és egyéb azonosító adatait (például: anyja születési neve, születési hely és idő és/vagy állandó lakcím, és/vagy Látogatóazonosító vagy számlaszám, aláírás), melyekkel a nyilatkozatot tevőt egyértelműen és hiteles módon azonosítani lehet, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. Amennyiben a reklám csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, úgy a nyilatkozatnak mindenképpen tartalmaznia kell a Látogató, illetve az egyéb érintett születési idejét vagy korát is.

A Látogató, illetve az egyéb érintett bármilyen formátumban megteheti hozzájáruló nyilatkozatát. Az ilyen nyilatkozatok befogadásának feltétele, hogy a nyilatkozat tartalmazza a Látogatót azonosító adatokat, valamint hogy tartalmilag feleljen meg az elvárt tartalomnak, vagyis abból egyértelműen meg lehessen határozni mely adatai kezeléséhez, milyen csatornán keresztüli és milyen jellegű megkereséshez járul hozzá és melyekhez nem.

A Látogató, illetve egyéb érintett bármikor jogosult – korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – az üzletközpontnál kezdeményezni hozzájáruló nyilatkozatának módosítását, illetve visszavonását. A Látogató, illetve egyéb érintett ez irányú igényét a következő módon teheti meg:

 • írásban a 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74. címen
  • személyesen a 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74. szám alatt, munkanapokon hétfőtől – péntekig 10-14 óra között előzetes időpont egyeztetés alapján,
  • elektronikus úton az [email protected] email címen

Az ÜZLETKÖZPONT az általa küldött reklámokhoz kapcsolódóan minden esetben egyértelműen tájékoztatja a reklám címzettjeit arról is, hogy milyen módon és elérhetőségeken keresztül gyakorolhatják módosítási, illetve visszavonási jogukat, azaz hol és milyen módon módosíthatják vagy vonhatják vissza hozzájáruló nyilatkozatukat.

A Látogatók vagy egyéb érintettek általi tiltás nem vonatkozhat a szokásos ügyletmenetből fakadó üzleti levelezésre és tájékoztató tevékenységre illetve egyéb elektronikus felületeken, website-on megjelenő figyelemfelhívó szövegek elhelyezésére, ha azok nem személyre szabottak, nem használják fel a Látogató személyes adatait.

Az ÜZLETKÖZPONT ezen tevékenységeibe is jogosult adatfeldolgozókat – mint például honlap üzemeltetőket, adatbázis üzemeltetőket, reklám- és marketing tanácsadókat – bevonni.

A Látogató, illetve egyéb érintett személyes adatai kezeléséről, így különösen reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználásáról bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségek bármelyikén, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy korlátozását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén választása szerint az üzletközpont adatvédelemmel foglalkozó munkatársához (a fenti elérhetőségeken keresztül), bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ([email protected]., 1530 Budapest, Pf.: 5. vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, illetve telefonon a +36 (1) 391-1400 –as számon) fordulhat. Amennyiben az érintett bírósághoz fordul, úgy a per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is lehet (az illetékes törvényszékek elérhetőségei a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon kereshetők).

Az ÜZLETKÖZPONT személyes adatokat bizalmasan, a tevékenységére irányadó jogszabályokban, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) szóló rendeletében, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a reklám- és marketing tevékenységre irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli

Az ÜZLETKÖZPONT honlapjával, al-oldalaival, elektronikus alkalmazásaival összefüggő adatkezelés, illetve a cookie/süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az ÜZLETKÖZPONT honlapjára, más weboldalaira történő belépés és a weboldal, illetve az azon található szolgáltatások használata, a weboldalon való adatok megadása, rögzítése, illetve az üzletközpont által biztosított alkalmazások használata kizárólag a jelen tájékoztatóban foglaltak elfogadásával lehetséges. A weboldalra való belépéssel, illetve az alkalmazás használatának megkezdésével a weboldal látogatója ezen feltételeket ráutaló magatartásával, illetve – amennyiben az szükséges – tevőleges hozzájárulásával elfogadja.

A weboldal látogatója köteles tudomásul venni, hogy a weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, jóhiszeműen kerültek elhelyezésre. Mivel a tájékoztatáson kívüli egyéb célokat a weboldal tartalma nem szolgál, az itt található információk pontosságáért, teljességéért az üzletközpont nem vállal semmilyen felelősséget, garanciát, így a látogató ezen információkra alapozva semmiféle követeléssel nem léphet fel, ezen információkra követelést vagy más igényt nem alapozhat. A weboldalakon szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalak tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag az üzletközpont előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az ÜZLETKÖZPONT weboldalain esetenként olyan technológiát használ, amelynek során az oldal látogatójának számítógépén a felhasználói élmény fokozása érdekében a kép- és hangmegjelenítéshez szükséges beállításokat, különböző szolgáltatások használatát elősegítő beállításokat, stb. – a felhasználó által bármikor megváltoztatható, törölhető módon – tárolja (cookie vagy „süti”). A weboldalra való belépéssel, ha ezt a látogató által használt webböngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon), illetve azon ilyen célból „sütiket” vagy más hasonló programokat helyezhet el. Mindezek egyedüli célja annak biztosítása, hogy a weboldal a látogatónak igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, megkönnyítse annak használatát, és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. Ezen sütik kizárólag a weblap megfelelő működését biztosítják, más célt nem szolgálnak.

Biztonsági kamerafelvételekre vonatkozó szabályok:

Az ÜZLETKÖZPONT üzlethelyiségében a szolgáltatási tevékenység zavartalanságának biztosítása céljából, a vagyonvédelem, valamint az üzleti titok védelme érdekében (a továbbiakban összefoglalóan biztonsági célból) a belépéskor, ott-tartózkodáskor fénykép-, video- és audiofelvételt készít(het), amelyet az üzletközpont személy- és vagyonvédelmi, illetve biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat.

A képrögzítő berendezéseket az üzletközpont úgy helyezi el, illetve azok felvételeit úgy tárolja, hogy azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A kamerafelvételek csak a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság, a tűzoltóság, továbbá jogszabályban rögzített más hatóságok hivatalos eljárása, illetve jogi igény érvényesítése, így különösen vagyon elleni vagy más bűncselekmény, vétség felderítése, jogi kötelezettség teljesítése, visszaélés- és csaláskezelési vizsgálatok során használhatók fel, adhatók ki. A Látogatók, illetve az egyéb érintettek számára az üzletközpont a megtekintés lehetőségét biztosítja, előzetes egyeztetést követően.

Fontos kiemelni, hogy az üzletközpont a kamerafelvételeket a Látogatók és egyéb érintettek kérésére nem adja ki, azokba csak betekintést enged, hiszen a felvételeken más személyek képmása is megjelenhet és az üzletközpontnak az a feladata, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférési jog gyakorlásának elősegítése során az egyéb érintettek jogait is biztosítsa, melyet úgy tud garantálni, hogy a felvételekbe bár betekintést enged, de azokról másolatot nem ad át. Természetesen az arra jogszabályban feljogosított bíróságok, hatóságok számára a másolatot jogszerű kérés esetén kiadja.

AZ ÜZLETKÖZPONT a rögzített kamerafelvételeket legfeljebb 3 munkanapig  őrzi meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, ezt követően törli, olyan módon, hogy azok ismételten ne legyenek helyreállíthatók, felhasználhatók.

AZ ÜZLETKÖZPONT a fénykép- és videofelvételre vonatkozóan, a Látogatók, egyéb érintettek illetve az üzletközpont létesítményeiben tartózkodók figyelmét felhívó jelzéseket helyez el azon terek bejáratánál ahol a fénykép- és videofelvételek rögzítése zajlik.

AZ ÜZLETKÖZPONT a biztonsági kamerarendszer üzemeltetésébe jogosult adatfeldolgozót bevonni. Ilyen esetben ÜZLETKÖZPONT az adatfeldolgozó számára pontosan előírja az adatkezelés szabályait

 1. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak

Az ÜZLETKÖZPONT kiemeli mindazon adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat, melyek nélkülözhetetlenek a tájékoztató megértéséhez.

Részletek:

Adat: az üzletközpont birtokában lévő vagy rendelkezése alatt álló valamennyi információ függetlenül attól, hogy az nyilvános vagy bizalmas, belső használatú, korlátozott terjesztésű vagy valamilyen titoknak minősülő.

Adatátvétel: az érintett adatainak más adatkezelőtől történő az ÜZLETKÖZPONT általi megszerzése további adatkezelési tevékenységek végzése érdekében.

Adatfeldolgozás: az üzletközpont, vagy az üzletközpont által megbízott adatfeldolgozó által elvégzett valamely adatkezelési művelet vagy adatkezelési feladatok összessége, függetlenül e műveletek végrehajtásához alkalmazott konkrét módszertől – legyen az automatikus vagy nem automatikus – és eszköztől, valamint az adatfeldolgozás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az üzletközponttal, mint adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az üzletközpont nevében az adatok feldolgozását végzi.

Adatforrás: azon érintett, akitől az adat felvételre kerül, illetve azon adatkezelő, akitől az érintettre vonatkozó adat átvételre kerül.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, strukturálása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, visszakeresése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, közlése, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint, az adatokba való betekintés, illetve az adatok további felhasználásának megakadályozása, továbbá a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (így például felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, visszakeresése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése, valamint, az adatokba való betekintés, illetve az adatok további felhasználásának megakadályozása).

Adatkezelő: az üzletközpont, valamint az üzletközponttal kapcsolatban álló azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan és/vagy az üzletközponttal együtt (társ-adatkezelőként) az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, így az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy a megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkör: az adatoknak egy logikai elvek mentén meghatározott és funkcionálisan összekapcsolt speciális csoportja.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adat-összekapcsolás: az adatok, illetve az adat vagy adatok és az érintett valamely meghatározott ismérvek alapján történő logikai vagy fizikai összekapcsolása, egymáshoz rendelése.

Adattovábbítás/adatátadás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele, illetve átadása.

Adattovábbítás címzettje/adatátvevő: az az üzletközponttól és az érintettől eltérő fél, aki számára az üzletközpont adatokat továbbít vagy tesz bármilyen módon hozzáférhetővé jogszabály vagy erre vonatkozó megállapodás alapján.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes (bármely szándékos vagy gondatlan eset) megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Anonimizálás: az adatok megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az érintettel már nem állítható helyre az adatkezelő által sem.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Bizalmasság: (titkosság) az adatnak az a jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör, az arra jogosultak részére hozzáférhető, mindenki más számára nem; ennek elvesztése, felfedése esetén a bizalmas információ az arra jogosulatlanok számára is ismertté, hozzáférhetővé válik.

Egyéb érintett: az a személy, aki az üzletközpont valamely szolgáltatásával, termékével kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettje, valamint az is, aki szolgáltatást igényel, vagy az iránt érdeklődik (de az üzletközpont még nem kötött vele szerződést szolgáltatás nyújtására), illetve aki az üzletközpont számára szerződéses ajánlatot tesz. Ezen túl a közreműködő személyek, az eseti Látogatók és a leendő Látogatók, illetőleg azon természetes személyek összefoglaló elnevezése, akik adatait az ÜZLETKÖZPONT kezeli, feldolgozza.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adata alapján azonosított vagy az üzletközpont által ésszerű módon – közvetve vagy közvetlenül – azonosítható természetes személy. Ésszerű módon történő azonosításnak minősül különösen, ha adott személyt egy azonosító szám vagy jel, tartózkodási információ vagy a személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre, információra történő utalás révén kapcsolják össze az adattal. AZ ÜZLETKÖZPONT, illetve az üzletközponttal való kapcsolatában Érintett személy lehet a Látogató vagy az egyéb érintett.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Uniónak, illetve az Európai Gazdasági Térségnek.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Látogatóval, az adattovábbítás címzettjével, illetve az üzletközponttal, az adatkezelővel és az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Határokon átnyúló adatkezelés: a személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint az érintetteket.

Hitelesség: az adat azon tulajdonsága, mely szerint az adat bizonyítottan vagy bizonyíthatóan az elvárt, megnevezett, ismert forrásból származik.

Hozzájárulás: az érintett szándékának és akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása az üzletközpont és/vagy az adatkezelő felé, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok – teljes körű vagy csupán egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzáférhetővé tétel: az adatok bármilyen módon történő közlése bárkivel, így például az arra jogosult vagy jogosulatlan érintettel, Látogatóval, adattovábbítás címzettjével, adatkezelővel, adatfeldolgozóval, az üzletközponttal vagy harmadik személlyel. Ilyen tevékenységnek minősül különösen az adatok átadása, elektronikus továbbítása, terjesztése, illetve az adatokba való betekintés vagy ennek lehetővé tétele, biztosítása.

Közreműködő személy: az a Látogatónak nem minősülő személy, akinek vagy amelynek adatait, illetve a rá vonatkozó információkat az üzletközpont kezeli vagy azok birtokába jut, többnyire valamely a Látogatójának nyújtott szolgáltatás biztosítása kapcsán. Ilyen személy lehet például, aki a Látogatóval megkötendő szerződés teljesülése érdekében közreműködik (Látogató megbízottja, képviselője, tanú, tolmács, fordító)

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Ezen belül biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. Míg egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Látogató:

Sértetlenség: az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában való teljességének kritériuma, avagy az információ pontosságának és teljességének megóvása. Az adat sértetlensége garantálja, hogy azt csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek módosíthatják.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Sértetlenség: az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában való teljességének kritériuma, avagy az információ pontosságának és teljességének megóvása. Az adat sértetlensége garantálja, hogy azt csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek módosíthatják.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az üzletközponttal együttesen adatkezelőnek minősülő szervezet rendelkezik azokkal az ésszerű technikai feltételekkel, amelyek e kapcsolat helyreállításhoz szükségesek.

Társ-adatkezelés: olyan adatkezelés, ahol az adatkezelői tevékenységeket valamely külön megállapodás alapján az üzletközpont, illetve az üzletközpont más adatkezelőnek minősülő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel látja el közösen, együttesen meghatározva az adatkezelés feltételeit.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Látogató: minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, az üzletközponttól terméket vásárol, szolgáltatást vesz igénybe vagy az általa elérhetővé tett tartalmat megismeri, a szervezett programokon részt vesz, az üzletközpont épületeibe, létesítményeibe belép, behajt vagy egyéb módon kapcsolatba kerül az üzletközponttal. A Látogatókhoz hasonló módon kezelendők az egyéb érintettek adatai is, hacsak a jelen Tájékoztató ettől eltérő szabályokat nem fogalmaz meg. Amennyiben jogi személyiséggel rendelkező személyekre vonatkozóan tartalmaz jelen Tájékoztató rendelkezést, azt a jogi személyhez kapcsolódó természetes személyek adataira vonatkoztatva kell érteni.

Üzleti titok: a Társaságra, illetve az üzletközpontra vagy a Látogatóra vonatkozó, vagy a birtokukban lévő, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző harmadik személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala az üzletközpont vagy a Látogató jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

 1. Az ÜZLETKÖZPONT tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok

Az ÜZLETKÖZPONT a tudomására hozott vagy birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az ÜZLETKÖZPONT kiemeli a teljesség igénye nélkül azon legfontosabb jogszabályokat, melyek irányadók a tevékenységéből fakadó adatkezelési műveletekre

A jelen Tájékoztató bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén – annak hatálybalépésétől – az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal értelmezendő, mely a Tájékoztató jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az érintett pont változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti.

Részletek:

Az ÜZLETKÖZPONT a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során különösen az alábbi jogszabályok alapján jár el:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. (DM tv.),
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.),
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
 • a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény. (Szvtv)
 • évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (Ütv)
 1. számú melléklet – megőrzési idők
szolgáltatás típusa a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi háttér kötelező megőrzési idő
szerződéses adatok Ptk.:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:22. § és Szám. tv.:
a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § 
5 év – Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő az irányadó és
8 év a számviteli bizonylatok esetén
panaszkezelés Fogyvéd tv.:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/A. § (7) bekezdés
a panaszos ügy lezárultától számított 5 év
létre nem jött szerződés

 

Ptk.:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:22. §Infotv.:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 6. § (1) bekezdés
5 év
Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő a az irányadó
szolgáltatáshoz kapcsolódó számviteli bizonylatok Szám. tv.:
a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §
számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év
szolgáltatáshoz kapcsolódó adózáshoz igazolás Art.:
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 202-205. §§
adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év
marketing

a) közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)

Grt.:
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. §
1. nincs a megőrzési időre jogszabályi kötelem, tehát a hozzájárulás fenntartásáig időkorlát nélküli
2. de a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul törölni kell a listáról
b) kutatás és közvetlen üzletszerzés Kkt.:
a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. CXIX. tv.
1. 1. nincs a megőrzési időre jogszabályi kötelem, tehát az érintett tiltásáig időkorlát nélküli
2. megtiltás esetén a tudomásra jutást követően azonnali törlés
3. adatátadás esetén az átadás-átvételről szóló nyilvántartást az adatátadást követő 5. év végig kell megőrizni
Nytv.:
a polgárok és személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.
1. nincs a megőrzési időre jogszabályi kötelem, tehát a tiltásáig időkorlát nélküli
2. megtiltás esetén a tudomásra jutást követően azonnali törlés
d) elektronikus kereskedelmi szolgáltatás Ekertv.:
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
1. elektronikus szolgáltatás teljesítéséhez:
a) szerződés létrejöttének elmaradása esetén jogos érdek miatt 5 év (Ptk.)
b) szerződés megszűnését és az utolsó számlázást követő azonnal
2. hatékonyság növelése miatti megkeresés, piackutatás esetén:
a) adatkezelési cél megszünte után azonnal
b) érintett tiltakozása esetén a tilto nyilatkozat tudomásra jutását követően azonnal
vagyonvédelem Szvtv.:
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
Felhasználás hiányában a kamerafelvételekre legfeljebb a rögzítéstől számított:
3 nap (szabályozás 31. § (3))
Vhr.:
a 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
jogi képviselet ellátása, ügyvédek, jogi képviselők adatkezelése Ütv.:
2017. évi LXXVIII. törvény – az ügyvédi tevékenységről 53. §
Btk.:
a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv.
Kamarai szabályzatok
1. jogi képviselet megszűntét követő 10 év

2. peres/nem peres eljárás végleges lezárását követő 10 év

 

 

COOKIE (SÜTI) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Mik azok a „cookie-k” („sütik”)

Amikor a látogató a Rózsakert Bevásárlóközpont (továbbiakban: Bevásárlóközpont) oldalaira navigál, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.
Egyes, a Bevásárlóközpont által használt „sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány „süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.
A Bevásárlóközpont által üzemeltetett weboldalakra való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

2. a „sütik” célja

• a látogató beállításainak, használati szokásainak  rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
• esetleges rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása
• a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
• statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk
• a honlapon megjelenő webchat alkalmazás használatáról információ gyűjtése
• a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően
• célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg

3. „sütik” típusai

a) „munkamenet (session) sütik”
A „munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén, a honlap elhagyásával vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.
b) „használatot támogató sütik”
Ezek a „sütik” lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló „sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
c) „célzott hirdetés sütik”
A „célzott hirdetés sütik” használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.
Ezen sütik teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók – köztük a Google – weboldalunkon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más webhelyeken.
Ezek a sütik sem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg.
A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ezen a linken tájékozódhat: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
A honlap az alábbi szolgáltatók „célzó- és hirdetési sütijeit” használja:
• Google Adwords: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
• Facebook: a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/
d) „web-statisztika sütik”
A „web-statisztika sütik” segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.
Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:
• Google Tag Manager, Google Analytics: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

4. A Bevásárlóközpont által kezelt, sütik révén gyűjtött adatok kör

A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:
• az Ön által használt IP-cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
• a látogatás pontos időpontja,
• az előzőleg látogatott oldal címe,
• a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás
• az oldalon töltött idő.
Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

5. Az adatok megőrzése

A honlap használatával összefüggő adatokat a honlap üzemeltetése érdekében 26 hónapig a Bevásárlóközpont illetve az üzemeltetésbe bevont partnerei őrzik, majd ennek elteltével törlik, illetve anonimizálják. A rögzített adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá a fenti célok biztosítása érdekében. A rögzített adatok továbbítására csak a jogszabályokban rögzített esetekben, célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak részére (tipikusan bűnüldözési, nemzetbiztonsági célból) van lehetőség. A honlap használatával összefüggő anonimizált adatok statisztikai célokra felhasználhatók.

6. Adatbiztonság a süti-kezelés során

Lényeges, hogy a Bevásárlóközpont a „sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

7. A „sütik beállításának” ellenőrzése, a „sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a „süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a „sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a „sütik beállításának” választási lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a „sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a „sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

8. további részletes információk az alábbi böngészők „süti beállításairól”

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari